Navigace

Obsah

Revitalizace drobných sakrálních památek III. etapa

Typ: ostatní
Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost – III. etapa

Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost – III. etapa


Tento projekt je třetí dílčí etapou rozsáhlého a dlouhodobého projektu svazku. Na identifikaci drobných sakrálních památek (křížků, křížů, božích muk, kaplí a kapliček) na území našeho mikroregionu se pracuje již několik let a dosud bylo dokumentováno přibližně 160 těchto objektů na katastrálních územích jednotlivých členských obcí.

Třetí etapa obnovy památek pod názvem „Revitalizace drobných sakrálních památek na území Mikroregionu Dobrohost – II. etapa“ byla podpořena Plzeňským krajem v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018.

V rámci této etapy bylo v letech 2018-2019 obnoveno 11 sakrálních památek (dvoje boží muka a devět pamětních křížů), které byly v různém technickém stavu. Především boží muka u Bílovic a u Mnichova byly v katastrofálním technickém stavu. Většina křížů byla významně poničena, vlastní kovové kříže byly poškozené či zkorodované, někde chyběly úplně. Cílem projektu bylo obnovit tyto drobné sakrální památky do původního stavu tak, aby se staly důstojnou součástí kulturní krajiny česko-bavorského příhraničí.

V místě každého revitalizovaného objektu byla na kamenné podstavce instalována malá tabulka s česko-německým textem, která informuje o dané památce. Text je doplněn fotografií původní stavu a mapkou. Nechybí informace o poskytovateli dotace.

U některých památek bylo upraveno okolí, ošetřeny stromy a instalovány lavičky.

Přímé náklady na obnovu těchto památek, o nichž jsou níže podrobné informace, činily bezmála 514 000 Kč, přičemž dotace z Plzeňského kraje byla ve výši 289 000 Kč a vlastní podíl 225 000 Kč. Další prostředky z rozpočtu mikroregionu ve výši cca 50 000 Kč byly investovány do výroby laviček, úpravy okolí památek a ošetření některých dřevin v blízkosti památek.

Obnovené památky:

Boží muka u Bílovic východně od Drahotína

Boží muka v podobě zděné výklenkové kapličky stojí 800 metrů severovýchodně od Drahotína nedaleko osady Bílovice u rozcestí cesty z Drahotína do Slatiny a cesty Poběžovice – Erazim – Mutěnín, ta je však dnes v úseku Erazim – Mutěnín rozorána. Jižně od božích muk vedla další cesta k drahotínským rybníkům. Existence památky je doložena už v prvním vojenském mapování z let 1764-1767, je tak jednou z nejstarších památek v oblasti. Nejspíše se původně jednalo o památku dřevěnou, a později byla na stejném místě postavena dnešní zděná boží muka.

Kříž v Hoře Svatého Václava u Penzionu

Litinový kříž na kamenném podstavci stojí v Hoře Svatého Václava před budovou bývalé základní školy, dnes Penzionem Pohoda. Nedaleko kříže je rozcestí silnice Drahotín – Hora Svatého Václava – Šidlákov a starší cesty vedoucí dříve do Šidlákova severněji než dnešní silnice. Kříž není na starších mapách zakreslen. Není jasné, jak dlouho na tomto místě mezi dvěma jírovci stojí a zda tam nebyl přemístěn odjinud.

Kříž nad Šibanovem u okraje lesa

Kříž stál původně (před obnovou) u zaniklého rozcestí cesty ze Šibanova do Načetína, cesty z Hory Svatého Václava do Sezemína a cesty z Šidlákova. Tyto cesty byly rozorány v období 1948-1989. Obnovený kříž byl z důvodu nepřístupného terénu přemístěn cca o 800 m k obci Hora Svatého Václava. Po obnovení původní cesty do Šibanova bude kříž znovu přemístěn na své původní místo.

 

Kříž ve Hvožďanech u rybníčku

Kříž z druhé poloviny 19. století stojí ve východní části Hvožďan mezi rybníkem a silnicí vedoucí do Poběžovic. Kříž na starších mapách není zaznamenán, rybník je zakreslen na mapě císařského otisku stabilního katastru již v roce 1838, je tak starší než návesní rybník.

Kříž v křoví východně od Ohnišťovic

Kříž na vysokém kamenném podstavci stojí východně od Ohnišťovic nad vsí. Označuje dříve důležité rozcestí. Na východ vede cesta do Meclova, na jihovýchod vede cesta do Březí. Obě tyto cesty byly z části zničeny rozoráním v období 1948-1989. Kříž u tohoto rozcestí lze nalézt už na mapě prvního vojenského mapování z roku 1765, patrně byl však dřevěný. Až později byl nahrazen kamenným podstavcem s litinovým křížem.

Kříž u cesty na Šitboř

Kříž stojí u rozcestí silnice z Poběžovic do Pivoně a cesty z Hvožďan do Šitboře. Je poprvé zakreslen na mapách třetího vojenského mapování z druhé poloviny 19. století. Cesta z Hvožďan ke kříži byla obnovena v roce 2014 v rámci stavby přeshraniční cyklotrasy Přátelství Horšovský Týn – Nabburg.

Kříž u silnice mezi Vranovem a Pivoní

Litinový kříž na kamenném podstavci stojí severně od vsi Vranov u cesty vedoucí do Pivoně mezi dvěma jilmy. Stromy jsou pod názvem Vranovské jilmy od roku 2010 chráněny jako skupina památných stromů pro svůj vzrůst a jako krajinná dominanta. Kříž není na starších mapách zakreslen, je až na současných mapách.

Boží muka východně od Mnichova

Vysoká kamenná boží muka stojí u cesty vedoucí z Mnichova do Šitboře. Část cesty u Šitboře byla rozorána v letech 1948-1989. Památka je patrně zakreslena již v prvním vojenském mapování z 18. století, ale tehdejší zákres je nepřesný a mohlo se jednat o jinou památku stojící dříve blíže k Mnichovu. Nejpřesněji je památka zakreslena na mapách pozemkového katastru z období první republiky. Pomocí této mapy byla padlá boží muka okolo roku 2010 znovu objevena.

Kříž u Sedlece v křoví u cesty

Litinový kříž na kamenném podstavci stojí severně od Sedlece u cesty do Slatiny a Vítání. Kříž označoval rozcestí s cestou vedoucí na západ k Bílovicím, ta byla v letech 1948-1989 rozorána, jako mnohé další cesty v okolí vsi. 250 metrů na západ od kříže stojí uprostřed scelených polí další kříž, označující jiné, také rozorané rozcestí.

Kříž severně od Rybníka mezi stromy

Litinový kříž na zdobném kamenném podstavci stojí severně od sídla Rybník v části obce známé jako Draha. V okolí kříže stálo v roce 1938 asi dvacet domů, ale po druhé světové válce tato část obce nebyla plně dosídlena a dnes stojí v blízkosti kříže jediný dům. Památka není zakreslena v žádné historické mapě, pouze v současné.

Kříž nad zaniklými Korytany

Litinový kříž na kamenném podstavci stál původně nedaleko této silnice vedoucí z Rybníka do Šidlákova nad zaniklou vsí Korytany. Kříž zde stál patrně ještě před stavbou silnice. Původní cesta Korytany – Šidlákov vedla kolem kříže a nedaleko bylo rozcestí s další cestou vedoucí do západní části Korytan. Ves Korytany po roce 1948 nebyla dosídlena a zanikla, okolí kříže zarostlo lesem. Tento kříž byl z důvodu nepřístupného terénu přemístěn cca o 430 m níže k bývalé obci Korytany. Nedaleko jsou částečně odkryty základy původních staveb a umístěny informace o této zaniklé vsi.

 

 

 


Vytvořeno: 10. 11. 2019
Poslední aktualizace: 10. 11. 2019 21:46
Autor: Správce Webu