Navigace

Obsah

Mapy na internetu

Kde najít císařské otisky / stabilní katastr

Mapy.cz

Na mapě dostupné fotografie, ikonky zajímavých míst, informace o dopravě. U velkých sídel dostupný Ptačí pohled ze strany (Plzeň).

Mapy Google

Na mapě dostupné fotografie, počasí, odkazy na Českou Wikipedii, Google Street View na procházení komunikací v 3D pohledu (v České republice vysoké pokrytí).

Mapové služby | Plzeňský kraj

Řada nezávislých mapových služeb, pouze Plzeňský kraj. Starší aplikace postupně nahrazována novější Flash aplikací. Vybrané služby:

Kontaminovaná místa

Letecké snímky České republiky z let 1946 - 1962, současné letecké snímky, základní mapy, Třetí vojenské mapování.

Oldmaps - Staré mapy

Server má opět specifické ovládání, doporučuji v nastavení zvolit větší hodnoty, ideálně kolem 1500 px x 1500 px.

Archivní mapy zeměměřičského úřadu

OpenStreetMap

Hydrologický informační systém VÚV TGM

Nahlížení do katastru nemovitostí

Geoprohlížeč ČUZK

Obsahuje hlavně Základní mapy ČR, nemožnost nastavení měřítka, řada dalších možností, některé zabijí prohlížeč ;).

Geoportal

Turistika.cz

Centrum pro regionální rozvoj

Üstav pro hospodářskou úpravu lesů

  • Mapové aplikace, příšerné ovládání, něco snad dokonce nově předělali pro SilverLight (?!).-

Tématické

Kde najít císařské  otisky / stabilní katastr

Císařské otisky / Stabilní katastr jsou jedinou historickou barevnou katastrální mapou. V Čechách proběhlo mapování v letech 1826 - 1830 a na Moravě v letech 1837 - 1843. Jedná se o nejstaší katastrální mapu území České republiky. Z této mapy vychází i mapy Pozemkového katastru (již nebarvené) z kterých vychází současný katastr nemovitostí. Císařské otisky jsou děleny do map dle jednotlivých katastrálních území, přičemž jedno katastrální území může být složeno z několika mapových listů.

Legenda k císařským otiskům / stabilnímu katastru

Tyto mapy jsou k nalezení na serveru http://archivnimapy.cuzk.cz/ pod odkazem "Stabilní katastr". Po kliknutí na tento odkaz se otevře okno s mapou. Zde je třeba přiblížit náhled na požadovou oblast / katastrální území (Mívá jméno dle sídla a číslo ve tvaru ####-#). Následně je třeba z menu vpravo vybrat ikonu "i" s obdélníkem v pozadí a kliknout na požadované katastrální území.

*

*

Otevře se nové okno prohlížeče "Stabilní katastr..." a v něm seznam mapových listů katastru. Pokud je více listů, tak je každý list očíslován římskou číslicí a k mapovým listům je přiložena přehledka (kde jsou však použity arabské číslice).

*

Po kliknutí na některý z listů se příslušný list otevře v novém okně prohlížeče. Toto okno je možné libovolně zvětšovat, mapu si lze přibližovat a oddalovat.

*

Základní legenda: lesy jsou tmavě šedě se znakem listnatého či jehličnatého stromu. Louky jsou zeleně, neplodná půda světle zeleně, orná půda světle hnědou, komunikace mimo vesnice hnědou barvou, silnice světle fialovou, zahrady zeleně, dřevěné budovy žlutě, zděné budovy fialově, rybníky a potoky modře, náves světle šedě / bíle. Zajímavostí je zvýraznění "přední" strany každé budovy silnější linií.

Musím uznat, že způsob vyvěšení (ukrytí) map Stabilního katastru na http://archivnimapy.cuzk.cz/ mi připomíná Pověstný sklep s leopardem...